Podatek od nieruchomości – co podlega opodatkowaniu?

Nieruchomości takie jak budynki lub grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Planując budowę domu lub zakup działki warto więc dowiedzieć się, jak opłacać podatek od nieruchomości, w jakich sytuacjach możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia oraz kiedy należy składać stosowne dokumenty.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości uregulowany został w ustawie z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z artykułem 2 tej ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od jakich nieruchomości nie trzeba płacić podatku? Nie płaci się go m.in. od użytków rolnych, gruntów zakrzewionych i zadrzewionych, nieużytków, użytków ekologicznych lub lasów (jeśli na ich terenie nie jest prowadzona działalność gospodarcza). Podatku od nieruchomości nie trzeba także płacić od gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi (wyłączając jeziora i grunty zajęte np. na zbiorniki wodne retencyjne).

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (także te nieposiadające osobowości prawnej). Obowiązek ten spoczywa na: 

 • właścicielach nieruchomości,
 • posiadaczach samoistnych,
 • użytkownikach wieczystych,
 • posiadaczach zależnych (dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Gdy dana nieruchomość stanowi współwłasność lub gdy posiadana jest przez więcej niż jeden podmiot, każdy współwłaściciel lub posiadacz musi płacić podatek od nieruchomości. Warto pamiętać także, nie spółka cywilna nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości – nie może ona samodzielnie nabywać praw ani zaciągać zobowiązań, nie może być więc właścicielem nieruchomości. W przypadku tej formy działalności właścicielami danego gruntu, budynku lub budowli są wspólnicy, zatem to właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

Kto może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości?

Niektórzy mają jednak możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Takie prawo przysługuje na przykład osobom, które są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, właścicielami działek przyzagrodowych oraz które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • są emerytami;
 • są inwalidami zaliczonymi do I lub II grupy;
 • są osobami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym lub do samodzielnej egzystencji.

Podatku nie muszą płacić także te osoby, które wykorzystują posiadane budynki gospodarcze do działalności rybackiej lub leśnej oraz do specjalnej produkcji rolnej. Nie zapłacą go także ci, których nieruchomości położone są na gruntach gospodarstw rolnych – należy jednak pamiętać, że w tym przypadku zwolnienie obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy dana nieruchomość wykorzystywana jest tylko do działalności rolniczej.

Redakcja ociasteczkach.pl